Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

De poortwachtersrol van de notaris. Horen, zien en zwijgen. Of toch spreken?

PEN e-learning 2022, nr. 32

dinsdag 8 november 2022

De notaris fungeert als vertrouwenspersoon in de samenleving. Een ieder moet zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking tot de notaris kunnen wenden. Deze geheimhoudingsplicht is wettelijk vastgelegd in de Wet op het notarisambt. Naast deze vertrouwensfunctie is de notaris ook belast met een opsporingsfunctie, de zogenoemde poortwachtersrol van de notaris. Uit hoofde van deze functie is de notaris onder omstandigheden verplicht om melding te doen bij de daartoe aangewezen instanties. In dit PEN-artikel wordt met een praktische insteek het spanningsveld tussen deze beide functies van het notariële ambt besproken.

Auteur: mr. drs. Thom Geertsema (docent-onderzoeker vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen)