Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Tuchtrechtelijke uitgangspunten voor de notaris als vereffenaar van een nalatenschap

PE Notariaat 2023/33

dinsdag 14 november 2023

Inleiding
Notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen zijn gehouden om bij de uitoefening van hun werkzaamheden rekening te houden met de tuchtnorm voortvloeiend uit art. 93 lid 1 Wna. Dit geldt ook als zij handelen in de hoedanigheid van vereffenaar van een nalatenschap.

In dit artikel worden de ontwikkelingen in de notariële tuchtrechtspraak geanalyseerd aan de hand van uitspraken waarbij een klacht is ingediend tegen een notaris die handelt in zijn hoedanigheid van door de rechtbank benoemde vereffenaar van een nalatenschap (art. 4:203 BW en art. 4:204 BW). De klachten hebben betrekking op het handelen of juist het nalaten van handelen van de betreffende notaris-vereffenaar. Aan de hand van deze jurisprudentie worden aandachtspunten besproken die voor de notaris-vereffenaar in de praktijk van belang zijn.

Auteurs:  mr. S.R. (Sander) Baetens & mr. A.J.C.M. (Ton) van Acht